Algemene voorwaarden van VocalNOW! (handelsnaam van Universala), gevestigd te Reeënspoor 107, 3892 VD ZEEWOLDE.

Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 63105438
BTW nummer: NL1212101274B01

Algemeen:

a. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen evenals op de na aanbieding totstandgekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen met VocalNOW! ter zake diensten aan of voor Opdrachtgever. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de Opdrachtgever van VocalNOW! geldt niet als een overeengekomen afwijking van deze voorwaarden.

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van VocalNOW!. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen VocalNOW! en Opdrachtgever in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigende bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen. Afwijkingen gelden dan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

c. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van VocalNOW! wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Opdrachtgever geeft VocalNOW! bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.

Definities:

VocalNOW! (handelsnaam van Universala), gevestigd te Reeënspoor 107, 3892 VD ZEEWOLDE., Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 63105438 & BTW nummer: NL212101274B01, hierna te noemen: VocalNOW!.

Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan VocalNOW!, mondeling, schriftelijk, via de website van VocalNOW! of op andere wijze, het verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten/ gebruik te willen maken van de door VocalNOW! aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de Opdrachtgever ook aanvrager genoemd.

Overeenkomst: een mondelinge, schriftelijke aanvaarding van aanbod tussen Opdrachtgever en VocalNOW!.

Website: de homepage(s) en/of bestanden met informatie in stand gehouden door dan wel voor VocalNOW! op het internet, thans bekend onder de URL: www.vocalnow.nl

Bij aanmelding gaat de Opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van VocalNOW! beschreven zoals hieronder:

Artikel 1. Overeenkomst/Boeking:

1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever mondeling of schriftelijk een aanbod van VocalNOW! aanvaardt. Na aanvaarding van het mondelinge of schriftelijke aanbod ontvangt de Opdrachtgever van VocalNOW! een schriftelijke bevestiging van de overeengekomen overeenkomst in de vorm van een factuur c.q. reserveringsbevestiging. Bij aanmelding van één van de activiteiten/diensten van VocalNOW! is de overeenkomst definitief nadat de Opdrachtgever ook daadwerkelijk een factuur c.q. reserveringsbevestiging van VocalNOW! heeft ontvangen m.b.t. de activiteit of het arrangement. 

1.2. Indien Opdrachtgever de gestuurde factuur c.q. reserveringsbevestiging niet betaalt, is de overeenkomst niet tot stand gekomen dan wel heeft VocalNOW! het recht, voor zover nodig, de overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst. Indien Opdrachtgever de gestuurde factuur c.q. reserveringsbevestiging wel heeft betaald, is de overeenkomst definitief tot stand gekomen en heeft Opdrachtgever niet het recht om deze overeenkomst te ontbinden.

1.3. Afbeeldingen, tekeningen, maat-, gewicht-, en eventuele verbruiksopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor VocalNOW! niet strikt bindend. Aansprakelijkheid voor mogelijke afwijkingen sluit VocalNOW! dan ook uit.

1.4. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

1.5. De eerste uitgebrachte offerte, prijzen en aanbiedingen zijn wederzijds vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven en/of een termijn van aanvaarding bevatten. Al het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van diensten van de website. VocalNOW! is slechts aan de gemaakte offertes, prijzen en aanbiedingen gebonden als de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen de aangegeven termijn wordt bevestigd. Aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend. De Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang VocalNOW! deze niet heeft afgewezen.

1.6. Indien VocalNOW! in overleg, bij gebleken belangstelling, reeds met de uitvoering/aanpassingen van een tweede, derde e.d. offerte is begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie die staan omschreven in de eerste vrijblijvende offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager e.d.

1.7. Een website van VocalNOW! geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die een website van VocalNOW! bezoekt en informatie die via de website beschikbaar is of kan worden tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan met VocalNOW! en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Dit geldt alleen niet, als een website van VocalNOW! onverwijld na het benaderen daarvan wordt verlaten zonder de aldaar beschikbare informatie tot zich te nemen.

1.8. VocalNOW! heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van VocalNOW! aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan VocalNOW! kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van VocalNOW!. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van Artikel 8 (Aansprakelijkheid). Als het genoodzaakt is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 2. Dienstverlening:

2.1. VocalNOW! zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door VocalNOW! richt zich uitdrukkelijk alleen tot de Opdrachtgever van VocalNOW! en niet tot de Opdrachtgever betrokken derden. VocalNOW! staat evenwel niet in voor het bereiken van door Opdrachtgever beoogd resultaat. Als het gaat om informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat VocalNOW! niet in voor de inhoudelijke juistheid.

2.2. Opdrachtgever is gehouden alle door VocalNOW! verlangde gegevens en informatie juist en tijdig te verstrekken. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan VocalNOW!. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan VocalNOW! verstrekte gegevens en informatie.

2.3. De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt VocalNOW! niet in verzuim. Evenmin heeft Opdrachtgever dan recht op vergoeding van door hem geleden schade. VocalNOW! is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van VocalNOW!, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en) en stakingen van personeel van VocalNOW! of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het aanvragen van auteursrechten en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van VocalNOW!.

Artikel 3. Prijs:

3.1. Prijzen op onze internet-website URL: www.vocalnow.nl zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs die vermeld staat bij onze activiteit en andere diensten representeren de werkzaamheden, materiaalkosten en personeel. De kosten die VocalNOW! daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. VocalNOW! is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor diensten en/of materialen die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.

3.3. Als Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door VocalNOW! kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in artikel 3.2. van dit artikel, dan is Opdrachtgever gerechtigd dit aan te geven binnen 7 werkdagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving van VocalNOW! genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

3.4. Op zondagen kunnen prijzen verhoogd worden met +20% bovenop de normale prijzen. Op feestdagen kunnen prijzen verhoogd worden met +20% tot +100% boven op de normale prijzen. Als er een prijsverhoging is dan word dit altijd voor de boeking aan de klant doorgegeven.

Artikel 4. Betaling:

4.1. Bij het afsluiten en akkoord gaan van de overeenkomst vindt er door de Opdrachtgever betaling plaats van de factuur.

Volledige betaling van 100% van de factuur dient bij opdrachtbevestiging te worden voldaan, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

De Opdrachtgever ontvangt eventueel na het project een tweede factuur voor eventuele nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door wijziging in de opdrachtbevestiging.

4.2. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. VocalNOW! is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Tevens is VocalNOW! gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

4.3. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan VocalNOW! de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

4.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van VocalNOW! en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens VocalNOW! onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.5. Als VocalNOW! de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 6% per maand of deel van een maand die aan het begin van volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Als Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan Incassobureau Wouters te Dordrecht, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaalbedrag, met een minimum van Euro 75,- te vermeerderen met BTW.

4.6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langs openstaan, zelf al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5. Opzegging door de VocalNOW!:

5.1. VocalNOW! heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. VocalNOW! heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

Artikel 6. Annulering door de Opdrachtgever:

6.1. Indien een aan VocalNOW! gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd volgens de onderstaande voorwaarden:

Opdrachten boven de 20 personen:

a) bij annulering tot de 14e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 50% van de overeengekomen som;

b) bij annulering op of na de 14e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 100% van de overeengekomen som/begroting.

Opdrachten onder de 20 personen:

c) bij annulering tot de 2e kalenderdag voor de dag dat de totale dienstverlening zal starten/aanvangen: 50% van de overeengekomen som;

d) bij annulering op of na de 2e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 100% van de overeengekomen som/begroting.

e) annuleringen worden alleen in schriftelijk of per email in behandeling genomen op werkdagen (maandag t/m vrijdag). Annuleringen buiten deze dagen worden geacht te zijn verricht op de eerst volgende werkdag. Het is niet mogelijk annuleringen telefonisch door te geven.

f) als blijkt dat VocalNOW! toch kosten moet maken dan kunnen deze bovenop de annuleringskosten verhaald worden op de Opdrachtgever.

6.2. De Opdrachtgever wordt te allen tijde geadviseerd om zelf bij haar eigen verzekeringsmaatschappij een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij gebeurtenissen zoals overlijden, ernstige ziekte en dergelijken is de Opdrachtgever dan gedekt voor de eventuele annuleringskosten / wijzigingen die de Opdrachtgever VocalNOW! verschuldigd is (Artikel 6 & 7)

Artikel 7. Wijzigingen in het aantal deelnemers

7.1. Wijzigingen tot 2 dagen (48 uur) voor aanvang van de activiteit:

a) wijzigingen in meer deelnemers (mits er nog plaats, materiaal ed. is) is altijd mogelijk zonder extra kosten.

b) wijzigingen in minder deelnemers brengen kosten met zich mee (zie art. 6.1.c).

c) het kan zijn dat bij een minder aantal deelnemers de prijs per persoon veranderd

d) er dient wel rekening te worden gehouden met de minimale prijs per activiteit. De minimale prijs per activiteit zal altijd worden aangehouden.

7.2. Wijzigingen op de dag zelf zijn niet mogelijk. Bij eventueel minder deelnemers blijft de afgesproken prijs van kracht.

Bij eventueel meer deelnemers zal er nog een extra naverrekening komen.

7.3. Wijzigingen worden alleen schriftelijk of per email in behandeling genomen op werkdagen (maandag t/m vrijdag). Wijzigingen buiten deze dagen worden geacht te zijn verricht op de eerst volgende werkdag. Het is niet mogelijk om wijzigingen telefonisch door te geven.

7.4. Wanneer er opmaat / all in prijzen zijn gemaakt dan geldt artikel 7.1. en 7.2 niet.

7.5. De Opdrachtgever wordt te allen tijde geadviseerd om bij haar eigen verzekeringsmaatschappij een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij gebeurtenissen zoals overlijden, ernstige ziekte en dergelijken is de Opdrachtgever dan gedekt voor de eventuele annuleringskosten / wijzigingen die de Opdrachtgever VocalNOW! verschuldigd is (Artikel 6 & 7)

Artikel 8. Deelnemers:

8.1. De deelnemer(s) die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit, evenement, arrangement of dienstverlening daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door VocalNOW! in overleg van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.

8.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer(s), indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. VocalNOW! behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer(s) te verhalen. Restitutie van de som kan worden verleend indien betrokken deelnemer(s) met betrekking tot zijn uitsluiting geen verwijt treft.

8.3. Indien de deelnemer(s) meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van VocalNOW! dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de begeleider te berichten. Deze begeleider zal ervoor zorgdragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk – naar tevredenheid van alle deelnemers wordt verholpen. Eventueel gemaakte kosten worden niet teruggestort.

Artikel 9. Aansprakelijkheid:

9.1. Indien de deelnemer(s) op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, materieel verlies lijdt, schade veroorzaakt aan materiaal van VocalNOW!, locatie of derden, dan is de deelnemer(s) en/of Opdrachtgever zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de Opdrachtgever, VocalNOW! hiervoor niet aansprakelijk stellen.

9.2. VocalNOW! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.

9.3. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van VocalNOW! en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan VocalNOW! kunnen worden toegerekend.

9.4. VocalNOW! is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van VocalNOW! en/of diensten (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van VocalNOW!.

9.5. VocalNOW! is evenwel niet aansprakelijk voor:

a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Opdrachtgever aan VocalNOW! of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever:

b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door VocalNOW! ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of anderen derden:

c) de geleverde prestaties van de door VocalNOW! op verzoek van Opdrachtgever aanbevolen en/of bemiddelde locaties(s).

d) Fouten in het materiaal, opnames en teksten dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld.

e) Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.

f) Fouten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.

g) Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

h) Fouten in de opnames, composities of de tekst / gegevens indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

i) Fouten in de opnames composities of de tekst / gegevens, indien de Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaalde demo of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk) demo of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

j) Taalkundige, tekstuele / of grammaticale fouten

9.6. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van VocalNOW! en de door VocalNOW! ingeschakelde derden voor/door Opdrachtgever geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de desbetreffende overeengekomen som (exclusief BTW).

9.7. Aansprakelijkheid van VocalNOW! voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschaden, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.8. Opdrachtgever is gehouden VocalNOW! schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen VocalNOW! en de Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van VocalNOW!.

9.9. Als VocalNOW! ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon als hij of zij op grond van deze gedraging door Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf/zijzelf bij de overeenkomst partij.

9.10. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen een maand nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij VocalNOW! schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

9.11. De Opdrachtgever vrijwaart VocalNOW! voor alle rechtsvorderingen van derden, evenals schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Opdrachtgever aan VocalNOW! verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.

9.12. De Opdrachtgever en/of deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor schade aan alle apparatuur, studio gear, computers en verdere materialen van VocalNOW! of de locatie.

9.13. Verval aansprakelijkheid: Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.14. Kopieën materialen: De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, kan VocalNOW! niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze Kopieën niet was opgetreden.

9.15. Bewaarplicht: Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch VocalNOW! jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10 Ontbinding:

10.1. Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als VocalNOW!, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij VocalNOW! ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

10.2. Als VocalNOW! aansprakelijk is jegens Opdrachtgever en/of tot nakoming gehouden, is VocalNOW!, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijkheid oordeel van haar gevergd kan worden. Als VocalNOW! tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. VocalNOW! zal wegens deze ontbinding nimmer tot enig schadevergoeding zijn gehouden.

10.3. VocalNOW! kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. VocalNOW! zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.4. Bedragen die VocalNOW! heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11. Overmacht:

11.1. In geval van overmacht aan de zijde van VocalNOW! heeft VocalNOW! het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. VocalNOW! zal de Opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden. Wanneer de situatie van overmacht van VocalNOW! langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijk ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11.2. VocalNOW! is niet gehouden tot het nakomen van enig verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van VocalNOW! en of derden die VocalNOW! voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.

11.3. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest, weeralarmen, natuurrampen en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

11.4. VocalNOW! zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

Artikel 12. Publicaties:

12.1. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens VocalNOW! bindt VocalNOW! niet. Het aanbod van VocalNOW! gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 13. Openbaarmaking en verveelvoudiging:

13.1 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste opnames van het project te controleren en goed te keuren. Indien VocalNOW!, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de Opdrachtgever op verzoek van VocalNOW! zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Artikel 14. Geheimhouding:

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15. Intellectueel eigendom:

15.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan VocalNOW!. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend VocalNOW! daartoe bevoegd (tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.)

15.2. Onderzoek naar het bestaan van rechten: Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

15.3. Naamsvermelding: Tenzij het werk er zich niet voor leent, is VocalNOW! te alle tijde gerechtigd om zijn / haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van VocalNOW! openbaar te maken of te verveelvoudigen.

15.4. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door VocalNOW! tot stand gebrachte opnames, composities en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van VocalNOW!. De Opdrachtgever kan voorts in geen geval jegens VocalNOW! aanspraak maken op afgifte of levering van de door VocalNOW! ontworpen / gebruikte digitale bronbestanden.

15.5. Alle door VocalNOW! verstrekte stukken, muziek en dergelijken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen hem niet zonder voorafgaande toestemming van VocalNOW! worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht of worden aangewend voor vervaardiging van gelijke of soortgelijke objecten en/of producten.

15.6. VocalNOW! behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15.7. Alle op onze website URL: www.vocalnow.nl teksten, foto’s en inhoud mogen niet zonder toestemming van VocalNOW! gebruikt, gekopieerd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gesteld.

15.8. Alle bescheiden zoals hierboven genoemd zullen eigendom van VocalNOW! blijven. VocalNOW! houdt dan ook het recht voor om te allen tijde opgesomde bescheiden terug te vorderen.

15.9. Alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten op het materiaal dat op de website www.vocalnow.nl voorkomt waaronder begrepen maar niet beperkt tot logo’s, teksten, foto’s, filmpjes, databanken, muziek en opmaak) berusten bij VocalNOW!. Het gebruik, de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van VocalNOW!, is ten strengste verboden en zal bij misbruik voor de rechter worden gedaagd.

Artikel 16. Klachten:

16.1. Eventuele klachten worden door VocalNOW! slechts in behandeling genomen indien de Opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering deze gebreken aan VocalNOW! heeft doorgegeven en daarbij binnen acht dagen VocalNOW! daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

16.2. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen te worden ingediend.

16.3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden de klachten niet meer door VocalNOW! in behandeling genomen.

16.4. Het indienen van de klachten ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van VocalNOW!.

16.5. VocalNOW! is tot geen verdere schadevergoeding gehouden dan tot het bedrag waarvoor de levering der goederen en/of diensten waartegen wordt gereclameerd volgens de administratie van VocalNOW!.

Artikel 17. Eigendom, gebruik en licentie:

17.1. Alle apparatuur, studio gear, computers en verdere materialen en benodigdheden van VocalNOW! zijn en blijven eigendom van VocalNOW!. Indien op locatie goederen welke eigendom van VocalNOW! is achter blijven, moeten deze door de Opdrachtgever ongefrankeerd aan VocalNOW! geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door de Opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt moeten door de Opdrachtgever aan VocalNOW! tegen kostprijs worden vergoedt.

17.2. Gebruik: Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met VocalNOW!, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de Opnames, composities voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst met VocalNOW! bekend te zijn gemaakt.

17.3. Ruimer gebruik: De Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van VocalNOW! niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

17.4. Wijzigingen: Tenzij anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van VocalNOW! veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

17.5. Eigen promotie: VocalNOW! heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de opnames, composities te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. Daarnaast behouden wij het recht om het bezoek van Opdrachtgever aan de studio te vermelden in ons portfolio in de vorm van een foto van de Opdrachtgever of deelnemers van het evenement. 

Artikel 18. Toepasselijk recht / geschillen:

18.1. Op de arrangementen, evenementen, activiteit, dienstverlening en overeenkomsten tussen VocalNOW! en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met VocalNOW! aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij VocalNOW! en de deelnemer zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.

Telefoon: 06 - 4133 9612
Gildenveld 89, Zeewolde